Direkt till Handel via e-tjänst

Här kan du köpa och sälja inbetalt och emitterat insatskapital via vår e-tjänst. Krav: Mobilt Bank-ID!

Södras handelsplats

 

Södra arrangerar tillsammans med SKM handel med inbetalt och emitterat insatskapital i Södra. Handeln sker i huvudsak månadsvis, med några undantag. Olika handelsdatum (orderperioder) gäller för inbetalt respektive emitterat insatskapital. Längst ner på sidan hittar du Handelsdatum, Handelshistorik och blankett för manuell order.

E-handel som kräver Mobilt Bank-ID

Senaste handelskurs

Emitterat insatskapital maj 2019: 128 %
Inbetalt insatskapital november 2018: 106 %

Handelshistorik

 

Handel med insatskapital i Södra sker i huvudsak via vår e-tjänst. Observera att e-handeln kräver Mobilt Bank-ID (inte Bank-ID på fil/koder). Organisationer eller dödsbon som vill lägga en order får använda en särskild blankett som laddas ner för utskrift här nedan. Den kan också beställas hos Södra på tfn 0470-891 00, eller via e-post .

Så här går handeln med insatser till

Regler för handeln

Regler för handeln

Följande regler gäller för handel med inbetalt och emitterat insatskapital i Södra:

 • Det är endast medlem i Södra som kan delta i denna handel.
 • Medlem får endast delta med en köporder eller en säljorder per handelsdag och handelstyp (inbetalt eller emitterat insatskapital).
 • Order ska gälla en handelspost av emitterat eller inbetalt insatskapital uttryckt i nominellt belopp.
 • Köporder gällande inbetalt insatskapital är begränsad till ett belopp motsvarande medlemmens individuella insatsskyldighet i kronot minus saldo på kontot. En övre gräns motsvarande 200 insatser multiplicerat med en insats värde, 600 kronor, finns också. 
 • Säljorder gällande inbetalt insatskapital är begränsad till det belopp som överstiger medlemmens individuella insatsskyldighet i kronor. Medlem som ansökt om utträde ur Södra innefattas inte av ovan begränsning.
 • En order ska innehålla uppgifter om den lägsta säljkursen alternativt högsta köpkursen som säljaren respektive köparen kan acceptera ("limit"). Dessa limiter anges i procent av nominellt belopp. Lägsta möjliga limit är det nominella värdet 100.
 • En order ska ha inkommit till SKM senast sista dagen i handelsperioden. Order som kommer in för sent med posten dagen efter sista dag för orderläggning för aktuell handelsperiod lämnas utan avseende om inte annat anges på blanketten.
 • En order gäller en handelsperiod eller till dess den återkallats (makulerats). Order eller del av order som leder till avslut på handelsdagen förfaller.
 • Medlem som lämnar köporder måste ha ett belopp minst motsvarande orderns ordervärde tillgängligt på medlemskonto i Södra.
Så här lägger du en order

Så här lägger du en order

En order ska skickas till SKM på något av följande sätt:

 • Order läggs via e-tjänst på www.sodra.com.
 • Order läggs via särskild blankett som kan laddas ner för utskrift på www.sodra.com. Den kan också beställas hos Södra på tfn 0470-891 00, eller via e-post .

Digital order via e-tjänst

Så här går du till väga när du lägger en köp- eller säljorder digitalt via e-tjänst www.sodra.com:

 • Välj "Köp" eller "Sälj" under orderläggning.
 • Välj typ av insats, inbetalt eller emitterat. Här ser du saldot på respektive konto.
 • Ange belopp.
 • Ange kurs (lägst 100).
 • Hur mycket du får betala visas under "Summa att betala"  (belopp x kurs i procent).
 • Välj "Gå vidare" (alternativt "Återgå").
 • Bekräfta köp-/säljorder. Läs igenom informationen noga och följ instruktionerna.
 • Ange, eller eventuellt ändra, e-postadress och mobilnummer.
 • Godkänn hantering av personuppgifter respektive handelsvillkor.
 • Tryck på "Signera och lägg köporder".
 • SKM bekräftar mottagandet av digital order via e-post till dig.
 • Om du vill ändra eller återkalla en digitalt lagd order, ska du makulera ordern online via www.sodra.com. En ny order ersätter alltid en tidigare lämnad order. En sådan ny order ska vara SKM tillhanda senast sista dagen i handelsperioden.
 • Glöm inte att betala in till medlemskontot om så krävs.

Order via blankett

Tänk på följande när du lägger order via blankett:

 • Samtliga fält i blanketten ska fyllas i.
 • Order via blankett måste vara undertecknad av samtliga tillgångsberättigande parter.
 • Om du vill ändra eller återkalla en order lagd via blankett, ska du makulera ordern genom att skicka en ny orderblankett till SKM enligt ovan, i vilken du markerar på avsedd plats att det är fråga om en återkallelse. En ny order kan lämnas på samma blankett. En sådan återkallelse ska vara SKM tillhanda senast sista dagen i handelsperioden.
 • En order som är oläslig, ofullständig eller felaktigt ifylld kan komma att lämnas utan avseende.
 • Glöm inte att betala in till medlemskontot om så krävs.
Att ange kurs

Att ange kurs

Vid köp ska du ange den högsta kurs du är beredd att delta med. Exempel: 1 000 kr x kurs 120 % = 1 200 kr, innebär att din order får kosta högst 1 200 kr.

Vid sälj ska du ange den lägsta kurs du är beredd att delta med. Exempel: 1 000 kr x kurs 110 % = 1 100 kr, innebär att din order ska säljas för minst 1 100 kr.

Södra säkerställer att handel kan ske

Södra säkerställer at handel kan ske

Order som inkommit till SKM registreras hos SKM. Ordern kommer dock att överföras till Södra för att Södra ska kunna säkerställa att handel kan ske på avsett sätt. Södra kontrollerar bland annat att den som lägger en order är medlem, att säljare innehar emitterat eller inbetalt insatskapital uppgående till minst den volym som säljordern avser och att köpare har ett belopp minst motsvarande orderns ordervärde tillgängligt på medlemskonto i Södra. En order som i något avseende inte infriar dessa krav kan komma att lämnas utan avseende.

Ordermatchning och fastställande av transaktionspris

Ordermatchning och fastställande av transaktionspris

På handelsdagen sammanställer SKM samtliga köp- och säljordrar som inkommit och som i övrigt uppfyller kraven. Ordrarna matchas genom att köpordrar med högst limit och säljordrar med lägst limit parvis matchas mot varandra, handelspost för handelspost.

När ordrarna matchats så långt som möjligt, fastställer SKM det transaktionspris som ska gälla för samtliga avslut den aktuella handelsdagen. All handel under den aktuella handelsperioden sker således till detta transaktionspris.

Transaktionspriset för samtliga handelsposter sätts utifrån den sist matchade affären enligt följande:

 • Om säljarens och köparens limiter i den sist matchade affären är identiska, fastställts transaktionspris till detta pris.
 • Om säljarens och köparens limiter i den sist matchade affären avviker från varandra, vilket innebär att det föreligger ett limitintervall, bestäms transaktionspris till ett genomsnitt mellan dessa två limiter, om det inte finns ytterligare någon order eller del av order vars limit ligger inom limitintervallet.
 • Om det finns ytterligare minst en köporder eller del av köporder, vars limit ligger inom limitintervallet, sätts transaktionspriset som ett genomsnitt av limiten i den köporder som matchats sist och den limit för köp som därefter ligger närmast i pris inom limitintervallet.
 • Om det finns ytterligare minst en säljorder eller del av säljorder, vars limit ligger inom limitintervallet, sätts transaktionspriset som ett genomsnitt av limiten i den säljorder som matchats sist och den limit för sälj som därefter ligger närmast i pris inom limitintervallet.

När transaktionspriset är fastställt kommer det att publiceras på www.sodra.com. Detta ska ske snarast efter handelsdagen.

Om det föreligger obalans mellan omfattningen av samtliga köp- respektive säljordrar, vars limiter ligger på en sådan nivå att ordrarna, vid tillräckligt utbud, skulle kunna utföras till det transaktionspris som fastställts, kommer alla ordrar inte att kunna genomföras. En order kan vidare komma att bli utförd endast till viss del. Fördelningen mellan ordrar vars limiter ligger på en sådan nivå att ordrarna skulle kunna utföras till transaktionspris, sker på grundval av ankomsttidpunkt till Södra. Ordrarna sorteras i ordning efter ankomsttid till Södra, varefter fördelning sker efter ankomstordning till Södra.

Likvid och leverans

Likvid och leverans

Efter genomförd matchning på handelsdagen skickar SKM avräkningsnota avseende alla genomförda avslut. Avräkningsnotor skickas per e-post. I avräkningsnotan anges att likvidavveckling kommer att ske på medlemmens konto hos Södra. Efter genomförd likvidavveckling kommer insatskapital att överföras från säljarens till köparens konto.

Avgifter och skatter

Avgifter och skatter

För transaktioner enligt dessa villkor utgår inget courtage. Köpare och säljare ansvarar själva för deklaration och betalning av skatt och andra eventuella avgifter på grund av transaktioner med emitterat och inbetalt insatskapital.

Inställd eller framskjuten handel

Inställd eller framskjuten handel

Om sådana extraordinära omständigheter skulle uppstå att SKM inte skulle kunna säkerställa en korrekt och rättvis handel, har
SKM rätt att skjuta fram en handelsdag till dess att de extraordinära omständigheterna upphört eller SKM på annat sätt har kunnat säkerställa att en korrekt och rättvis handel kan genomföras. Om SKM i en sådan situation bedömer att en handelsdag inte kommer att kunna genomföras på ett korrekt och rättvist sätt inom rimlig tid, har SKM rätt att helt ställa in en handelsdag. I sådana fall förfaller de ordrar som inkommit till SKM. Information till medlemmarna om framskjuten eller inställd handel lämnas www.sodra.com.

Reklamation

Reklamation

Köpare/säljare ska omgående påtala för SKM eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande (reklamation). Om reklamation inte görs omgående förlorar köparen/säljaren rätten att begära ersättning eller kräva andra åtgärder från Södra eller SKM.

Lagval och tvist

Lagval och tvist

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. Tvist ska avgöras av allmän domstol.

Ordlista

Ordlista

Handelsdag: Den dag när transaktionspriset fastställs och ordrar matchas.

Handelsperiod: Den tidsperiod under vilken order kan lämnas till Södra.

Handelspost: Det nominella belopp emitterat eller inbetalt insatskapital som en order omfattar.

Handelstyp: Inbetalt eller emitterat insatskapital.

Limit: Det högsta pris för köp respektive det lägsta pris för sälj, angivet i procent av nominellt belopp, som gäller för en order.

Limitintervall: Det intervall som föreligger mellan säljarens och köparens limiter i den sist matchade affären.

Nominellt belopp: Belopp till vilket insatskapitalet är utgivet angivet i svenska kronor.

Ordervärde: Ett värde som motsvarar en orders nominella belopp multiplicerat med orderns limit.

Transaktionspris: Det pris som fastställs på handelsdagen och som gäller för samtliga order som blir genomförda den aktuella handelsperioden.

 

Mer information om handelsplatsen

 

Dokument och blanketter om handel med insatser

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades