Södra Cell har spårbarhetscertifikat enligt både PEFC och FSC®. Kunderna kan välja om de föredrar FSC- eller PEFC-certifierad massa. Dessa certifieringar samt verksamheternas ledningssystem säkerhetställer att produkterna håller hög kvalité ur ett hållbarhetsperspektiv.

Södra har idag kombinat vid Mönsterås och Värö, vilket innebär att både massabruk och sågverk finns på samma plats. Ett kombinat innebär högre energieffektivitet och minskade transporter.

          

Läs mer om Södras hållbarhetsarbete

Grön el

Genom att använda gröna energiprodukter från Södra gör vi tillsammans en insats för miljön och klimatet för kommande generationer. Gemensamt för de energiprodukter som Södra säljer är att de har sitt ursprung i skogen och är helt naturliga och förnyelsebara.

Faktaruta

Ett elcertifikat motsvarar 1 MWh (1000 kWh) el producerad från förnybara energikällor som till exempel biobränsle. Från massafabrikerna levereras även andra biobränsleprodukter, bland annat tallolja, bark och pellets. Av talloljan tillverkas biodiesel som ersätter fossil diesel i vanliga dieselmotorer.

Södras massafabriker levererar inte bara högkvalitativ massa. Vi är också en utav de största och främsta producenterna av grön el. Massafabrikernas produktion ger tillräckligt med el för att driva fabrikerna och överskottet förser närliggande samhällen med allt större mängder grön el och fjärrvärme.

Den ökande användningen av fjärrvärme från Södra leder till minskade utsläpp av växthusgaser, eftersom över 99 procent av energin från Södra kommer från biobränslen. Fjärrvärmenätet värms i huvudsak upp av restvärme från Södra Cells process.

Läs mer om grön el från Södra