Vid Södras massabruk tillverkas barrmassa av gran- och tallved och lövmassa av bland annat björkved. Huvuddelen av råvaran till massan kommer från Södras medlemmars skogar i södra Sverige. Massan säljs främst till europeiska tillverkare av mjukpapper, specialpapper, förpackningar och tryckpapper.


De olika slutprodukternas kvalitet och egenskaper beror på träfiberdimension och produktionsmetod. Den långfibriga barrmassan ger god styrka och har bra uppsugningsförmåga. Lövmassa är kortfibrig och ger mjukhet men sämre styrka och uppsugningsförmåga. 

Det är här det händer. I våra fabriker i Värö, Mörrum och Mönsterås – som alla ligger strategiskt utplacerade i södra Sverige. Produktionskedjan från råvaran i skogen till färdig produkt blir allt mer komplex - vi finns mitt i kedjan och bidrar med vår kunskap kring cellulosafibern. Vår strategi är att från den positionen skapa bästa möjliga värde - för våra kunder, våra medarbetare och våra ägare. De senaste åren har vi investerat flera miljarder svenska kronor för att utveckla vår produktion.

Faktaruta

Massaprocessen alstrar stora mängder energi vilket gör att el- och fjärrvärmeleveranser är en viktig del av vår verksamhet. 

Cellulosa är ett material med många möjligheter och med framtiden i sikte satsar vi stora resurser på produktutveckling och forskning. 

I Södra Cell Värö har vi på ett energieffektivt sätt ökat produktionskapaciteten samt skapat möjligheten för både ECF och TCF-blekning. Bruket i Värö blir efter uppstart ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa. 

Vårt största massabruk hittar du i Mönsterås. Och det togs i bruk redan 1958, men är efter utbyggnader och utveckling en av världens modernaste anläggningar. Här tillverkar vi årligen 750 000 ton pappersmassa.

Södra Cell Mörrum erbjuder en unik kombination av pappers- och dissolvingmassa. Efter expansionen och utbyggnaden av Södra Cell Mörrum kommer bruket producera 200 000 ton dissolvingmassa och 300 000 ton pappersmassa.

Gemensamt för alla våra massafabriker är att de håller en hög miljö- och energistandard. Det är självklart för oss, och något vi alltid strävar efter att förfina. Vi är certifierade inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö, energi och spårbarhet av vedråvara.