FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling trädde i kraft den 1 januari 2016, där världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Näringslivets roll och engagemang är centralt för detta arbete.  

Södra har valt att fokusera på de mål där vår påverkan på samhället är störst och där vi har störst möjlighet att göra skillnad genom att bidra. 

07-hallbar-energi-for-alla.png

FN-mål 7: Hållbar energi för alla

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Hur vi bidrar
Vi arbetar aktivt för att minska el- och värmeanvändningen i våra verksamheter.

Vi bidrar till att samhället får tillgång till grön energi i form av el, fjärrvärme och biobränslen. Vi utvecklar också nya produkter och tjänster inom energiområdet.

Mål

FN-mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Hur vi bidrar
Vi satsar på en ökad innovation- och kommersialiseringstakt för hållbara produkter.

Vi jobbar för att minska vår energianvändning och utgår från kretsloppsprincipen i våra produktionsprocesser.

Vi arbetar aktivt med hälsa, säkerhet och arbetsmiljö. Fokus ligger på förebyggande åtgärder. Bland annat genom utbildningar, riskanalyser och beteendebaserat säkerhetsarbete.

Vår uppförandekod och leverantörskod specificerar arbetstagares rättigheter i egen verksamhet respektive våra leverantörers verksamhet.

Vi bidrar till tillväxt i de regioner där vi har verksamhet och genererar arbetstillfällen genom egen verksamhet och genom leverantörer och samarbetspartners.

Mål

08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt.png
09-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur.png

FN-mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Hur vi bidrar
Vi har fokus på att ställa om till en fossilfri verksamhet och att hela tiden förbättra nyttjandet av vedråvaran. 

Vi satsar på en ökad innovationstakt för hållbara produkter med förbättrad hållbarhetsprestanda.

Mål

FN-mål 11: Hållbara städer och samhällen

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Hur vi bidrar
Vi jobbar aktivt för att möjliggöra ett ökat byggande i trä genom att utveckla våra produkter och tjänster. 

Genom Trivselhus finns koncept för hållbara hem och Svanenmärkta hus. 

Mål

11-hallbara-stader-och-samhallen.png
12-hallbar-konsumtion-och-produktion.png

FN-mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Hur vi bidrar
Vi utgår från en biobaserad råvara och kretsloppsprincipen. Vi arbetar kontinuerligt för att minimera vår negativa påverkan på miljön och för ett effektivt resursnyttjande i alla led.

Vår hållbarhetsrapportering görs enligt GRI Standard.

Vi samarbetar med intressenter i hela vår värdekedja för att minska vår negativa påverkan och för att driva förändring.

Mål

FN-mål 13: Bekämpa klimat-förändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Hur vi bidrar
VI gör insatser både på kort och lång sikt för fossilfri produktion och fossilfria transporter.

Vi satsar på ökad tillväxt i skogen vilket leder till mer inbindning av koldioxid.

Mål

13-bekampa-klimatforandringarna.png
15_ekosystem.png

FN-mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Hur vi bidrar
Vi arbetar för ett hållbart skogsbruk med balans mellan produktion och miljöhänsyn och för att gynna biologisk mångfald genom skyddade områden.

Mål

Vi lyssnar på våra intressenter

Resultatet av vår väsentlighetsanalys är grunden för vårt hållbarhetsarbete och styr vad vi ska fokusera på och prioritera.pyramiden-sv.jpg