SODRA apsaimnieko savus īpašumus Latvijā, īstenojot efektīvu meža apsaimniekošanas stratēģiju, kuras pamatā ir pārdomāta mežsaimniecības attīstības plānošana ilgtermiņā – no meža atjaunošanas līdz koksnes realizācijai. Būtisks uzņēmuma stratēģijas virziens ir meža platību atjaunošana, paplašināšana un kvalitātes uzlabošana, veidojot augstvērtīgu nākotnes mežu. Ja tiek piedāvāts tirgū īpašums ar zemas kvalitātes mežiem un izcirtumiem, SODRA vienmēr cenšas novirzīt nozīmīgu daļu no saviem ieņēmumiem šo īpašumu iegādei, sakārtošanai un attīstībai.

Latvijā SODRA darbojas pēc tiem pašiem principiem, kā Zviedrijā, cenšoties panākt optimālu līdzsvaru starp augstu kvalitāti un adekvātām meža apsaimniekošanas izmaksām.

SODRA grupas meža apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķi:

·         Meža resursu optimāla un efektīva izmantošana. Mūsdienu prasībām atbilstošu meža apsaimniekošanas metožu izmantošana spēj palielināt mežaudžu ražīgumu, ļaujot izaudzēt lielāku augstvērtīgas koksnes daudzumu konkrētās platībās, turklāt, samazinot kopējai kvalitatīva meža audzēšanai nepieciešamo laika periodu un palielinot meža īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā.

·         Ilgtspējīgas, racionālas un pārdomātas meža aprites nodrošināšana. Iespēja sabalansēt kopējās krājas pieaugumu un ciršanas apjomus noteiktā laikposmā, ko palīdz nodrošināt arī atjaunoto un ieaudzēto meža platību apjomi.

·         Dabas vērtību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. Meža ekosistēmas un dabas bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir būtisks meža īpašuma kvalitatīvas apsaimniekošanas raksturlielums.

·         Meža apsaimniekošanas izmaksu efektivitātes paaugstināšana. Pašpietiekama ilgtermiņa mežsaimnieciskā darbība bez ārējo finanšu resursu piesaistes. Iespēja efektīvi izmantot liela uzņēmuma priekšrocības – piesaistīt darbiniekus, kas specializējušies kādā noteiktā darbības jomā. Turklāt, investīcijas mūsdienīgos IT risinājumos, palīdz nodrošināt zemākas izmaksas lielākam darba apjomam, kā arī paaugstina mežsaimniecisko darbu kontroles iespējas un palīdz efektīvāk veikt īstermiņa un ilgtermiņa darbu plānošanu.

·         Zemes resursu optimāla izmantošana. SODRA prioritāte ir lauksaimniecībai nepiemērotu zemes īpašumu apmežošana, kuru uzņēmums veic izmantojot pamatā tikai vietējās izcelsmes stādmateriālu.  

·         Augstvērtīga nākotnes meža mērķtiecīga veidošana. Nekvalitatīvi apsaimniekotu meža zemju, zemas kvalitātes mežaudžu un izcirtumu sakārtošana, padarot tos par saimnieciski un ekoloģiski augstvērtīgiem nākotnes mežiem.