Meža apsaimniekošanas plāns (MAP) ir izstrādāts, ievērojot valstī spēkā esošos normatīvos aktus, ratificētās starptautiskās konvencijas, Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.–2020. gadam un FSC® noteiktos principus un kritērijus. MAP izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 67 "Noteikumi par meža apsaimniekošanas plānu" un NEPCon pagaidu FSC meža apsaimniekošanas standartu Latvijai.

 Ar Meža apsaimniekošanas plāna dokumenta publisko versiju var iepazīties šeit. [pdf]