Södras resultatrapport för 2011 - Södra
Pressmeddelande
2012-02-17 08:11

Södras resultatrapport för 2011

Södras rörelseresultat 2011 minskade med 1 266 miljoner kronor till 1 005 miljoner kronor, jämfört med 2010.

Södra 1 januari-31 december

Resultaträkning, MSEK

2011

2010

Nettoomsättning

18 191

19 727

Rörelseresultat

1 005

2 271

Finansnetto

-122

    61

Resultat efter finansnetto

883

2 332

Kassaflöde efter investeringar

-614

1 381

Avkastning på sysselsatt kapital, procent

9

23

Soliditet, procent 

 61

61Södras affärsområden 1 januari-31 december  

MSEK

Nettoomsättning

Rörelseresultat

2011

 2010

2011

2010

Södra Skog

10 987

10 186

75

56

Södra Cell

 9 888

11 310

1 273

2 224

Södra Timber 

3 846

4 250

-307

129

Södra Interiör

1 240

 1 174

49

30

Övrigt, elimineringar

 -7 770

 -7 193

-85

 -168

Totalt

18 191

   19 727

1 005

 2 271


  
Södras rörelseresultat 2011 minskade med 1 266 miljoner kronor till 1 005 miljoner kronor, jämfört med 2010. Nettoomsättningen minskade med 1 536 miljoner kronor till 18 191 miljoner kronor, främst som följd av vikande konjunktur och försämrade marknader under andra halvåret samt en förstärkning av kronan. Avkastningen på sysselsatt kapital minskade till 9 procent, jämfört med 23 procent 2010.
  • Aktiviteten i skogsbruket var hög och virkesvolymen uppgick till 17,0 miljoner m3fub.

  • Under året invigdes det nya sågverket i Värö som har en årskapacitet på 750 000 kubikmeter i tre skift.

  • Sågverket i Traryd omvandlades till lövsågverk. Södra har nu Sveriges två största lövsågverk.

  • I slutet av året inleddes produktion av textilmassa i Mörrum.

  • I slutet av året inleddes även produktion i industriell skala av det nya massabaserade kompositmaterialet Durapulp, i Värö.

Kommentarer från Södras vd och koncernchef Leif Brodén:

Koncernchef Leif Brodén
Foto: Anna Hult AB
- Det var inledningsvis ett relativt starkt år. Under våren bröt världsmarknadspriset på massa igenom tusendollarnivån. Men inbromsningen blev skarp när verkningarna av finansoron blev kännbara. Sett över hela året blev det därför en utmaning att försvara det långsiktiga avkastningskravet.

- I rådande läge har det varit Södras huvuduppgift att ta ansvar som företag och söka lindra de negativa effekterna och undvika att bygga upp nya problem längre fram. Den linjen har vi följt. Vi har produktionsbegränsat inom både sågverksverksamheten och massaproduktionen för att dämpa lageruppbyggnaden.

- Medarbetarna har fortsatt att framgångsrikt driva Södras produktivitetskultur framåt under året. Organisationen har därmed fortsatt att visa att den jobbar aktivt med det Södra självt kan påverka oavsett åt vilket håll konjunkturen för stunden drar marknaderna. Under året genomfördes 4 902 förslag från medarbetare, vilket är rekord. Det betyder 94 genomförda förslag per vecka. Den årliga positiva resultateffekten av dessa idéer är 133 miljoner kronor.

- Totalt för koncernen så blev produktivitetsutvecklingen negativ under 2011. Det beror framför allt på att produktionsvolymerna minskats av produktionsbegränsningar till följd av marknadsanpassningar och branden i Södra Cell Mönsterås i augusti.

- I strategin ingår flera projekt för att långsiktigt stärka konkurrenskraften. Det var ett mycket speciellt år då flera viktiga investeringsprojekt för framtiden sattes i drift. En av flera positiva saker var att vi startade produktion av textilmassa i Södra Cell Mörrum. Vi ger oss i kast med en helt ny produkt och vänder oss till nya kunder vid sidan av våra befintliga.

- I oktober invigde vi det toppmoderna sågverket Södra Timber Värö som ersatte det gamla och har tre gånger så stor kapacitet. Satsningen är ett led i den strategiska inriktningen mot effektivisering och produktivitetsutveckling som innebär att Södra ökar betalningsförmågan för medlemmarnas virke.

- En annan nyhet är att Södra startade produktion i industriell skala av det massabaserade kompositmaterialet Durapulp. Materialet har under ett par år rönt uppmärksamhet för sina egenskaper, i kombination med att det är förnybart och biologiskt nedbrytbart. Den ökade produktionstakten ger möjlighet till utveckling av många nya spännande användningsområden
framöver. Där väntar flera nya kundsamarbeten.

Mer om verksamheten 2011:
Medlemsarealen ökade under året med 7122 hektar till totalt 2,37 miljoner hektar. Antalet medlemmar uppgick till 51 247. Södra Skog hanterade under 2011 totalt 17,0 miljoner m3fub virkesråvara, jämfört med 16,6 miljoner m3fub 2010.

För Södra Skogsenergi har verksamheten påtagligt präglats av vädret. En mycket kall vinter och vår med ökad produktion följdes av en onormalt varm höst som bidrog till minskade leveranser. Helårets leveranser av biobränsle till värmeverk, kraftvärmeverk, industrier och pelletsfabriker var oförändrad 4,3 TWh (4,3).

Massamarkanden inleddes starkt men försvagades under det andra halvåret. I juni nåddes ett nytt prisrekord, 1 030 dollar per ton blekt barrsulfatmassa, för att under hösten falla till 843 dollar per ton. Priserna i svenska kronor pressades av kronans förstärkning.

För trävaror präglades året av successivt sjunkande efterfrågan och endast marginellt minskad produktion. Nybyggnationen fortsatte att minska i hela Europa medan renoveringssektorn kvarstod på en god nivå. Den svenska sågverksindustrin har under året varit särskilt utsatt på grund av att den relativt starka svenska kronan har försvagat konkurrenskraften. Men läget för sågverken i huvudkonkurrentländerna har likaledes varit otillfredsställande.

Produktionen av massa blev 1 912 000 ton jämfört med 2 012 000 ton 2010, påverkat av branden i Mönsterås och marknadsstyrda produktionsbegränsningar. Produktionen av sågade trävaror minskade med 220 000 m3 till 1 381 000 m3, till följd av produktionsanpassningar till en lägre efterfrågan.

Trivselhus har återtagit marknadsandelar och situationen har förbättrats under året. Förenkling och anpassning till aktuella volymer har bidragit till att marginalerna förbättrats under hösten.

Marknaden för Södra Interiör var efterfrågemässigt något bättre än under 2010, även om ökad försiktighet kunde märkas genom fler order men till lägre värde under det sista kvartalet. Den svenska marknaden gynnades av ROT-avdragen. Den norska marknaden var stabil, främst inom underhållssektorn, medan aktiviteten på den danska marknaden var fortsatt låg.

Virkesmarknaden präglades under det första halvåret av hög efterfrågan på massaved, men något begränsad på sågtimmer. Samtidigt var tillgången på båda sortimenten god. Under det andra halvåret minskade efterfrågan på massaved till följd av begränsad produktion hos många tillverkare. Förbrukningen av sågtimmer hölls i stort sett uppe fram till slutet av året då flera sågverksföretag produktionsbegränsade.

Arbetet för att certifiera fler medlemsfastigheter enligt FSC och PEFC fortsatte. Vid årets utgång var över 1,3 miljoner hektar FSC-certifierade och nära 1,8 miljoner hektar PEFC-certifierade.

Södras årsrapport publiceras den 20 februari på www.sodra.com.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Koncernchef Leif Brodén, 0470-894 35
Informationsdirektör Per Braconier, 070-534 51 66
Ekonomi- och finansdirektör Carina Olson, 070-227 25 17

Pressbilder för nerladdning:

Närbild på balar med Södras textilmassa.
Närbild på balar med Södras textilmassa.
Foto: Ola Åkeborn
Balar med Södras textilmassa
Balar med Södras textilmassa
Foto: Ola Åkeborn
Truck som hämtar balar med textilmassa inne i lagret vid Södra Cell Mörrum.
Truck som hämtar balar med textilmass...
Foto: Ola Åkeborn
Johannes Bogren inspekterar textilmassa.
Johannes Bogren inspekterar textilmassa.
Foto: Ola Åkeborn
Ämne: Finansiellt Etiketter: Södra