Sökning - Södra
Sök

Din sökning efter skogsbruk gav 43 träffar

 

Skogsägare

Södras skogliga information och onlinetjänster för medlemmar finns på webbplatsen för skogsägare - Skogsägarnätet.

Etiketter:medlem, skogsägare, medlemskap, skog, skogsbruk

Datum: 2015-07-24

 

Om Södra

I Södras värld utgår allt från skogen. Det är skogen som är den ständigt växande råvaran, själva grundförutsättningen för alla olika verksamheter inom Södra.

Etiketter:Södra, skogsbruk, skog, medlem

Datum: 2015-05-27

 

Södra och Statkraft startar drivmedelsföretag

Södra och Statkraft har skrivit ett samarbetsavtal om att starta ett gemensamt företag för framtida produktion av biodrivmedel. Företaget ska heta Silva Green Fuel AS, ägas till 49 procent av Södra och 51 procent av Statkraft. Biodrivmedel är ett viktigt bidrag i arbetet att nå de nationella och internationella målen om minskning av klimatutsläpp från transportsektorn.

Etiketter:biobränsle, biodrivmedel, skogsbruk, Statkraft

Datum: 2015-02-16

 

Stormen gav oss ovärderlig kunskap och erfarenhet

Den 8-9 januari 2005 drog stormen Gudrun fram över södra Sverige och fällde 75 miljoner kubikmeter skog och gav upphov till en hyggesareal motsvarande 140 000 hektar. Det är en yta motsvarande Ölands storlek. 10 procent av virkesförrådet i Götaland föll under några få timmar. Södras medlemmar drabbades ännu hårdare då cirka 16 procent av virkesförrådet blåste ner och detta orsakade stor förödelse för många skogsägare.

Etiketter:storm, skogsbruk, stormen Gudrun

Datum: 2015-01-07

 

Ansvarsfullt skogsbruk

Södra arbetar för ett aktivt brukande av skogen med hänsyn till natur- och kulturvärden, friluftsliv och de som arbetar i skogen.

Etiketter:hållbarhet, skogsbruk, certifiering

Datum: 2014-11-25

 

Betesskadorna på skog störst i Götaland

Skogsstyrelsen har summerat årets älgbetesinventeringar. Totalt har områden motsvarande halva Sveriges yta inventerats.

Etiketter:skogsbruk, vilt

Datum: 2014-10-07

 

Förnyat FSC®-certifikat för Södra

Södra har fått förnyat skogsbrukscertifikat för FSC de kommande fem åren. En extern revision har genomförts och drygt 60 fastigheter har granskats under 2014. Revisionen omfattade alla tre dimensioner i standarden: sociala frågor, miljö och ekonomi.

Etiketter:certifiering, hållbarhet, skogsbruk

Datum: 2014-08-12

 

Södra kommenterar Skogsstyrelsens allmänna råd för kvävegödsling

I juni beslutade en oenig styrelse för Skogsstyrelsen om nya allmänna råd för kvävegödsling. Konkret innebär de nya råden bland annat att kvävegödsling inte tillåts på talldominerad skogsmark i östra och norra Götaland.

Etiketter:hållbarhet, näringspolitik, skogsbruk

Datum: 2014-08-08

 

Södra Skogsplantor

Södra Skogsplantor producerar och säljer skogsplantor. Från plantskolorna i Falkenberg och Flåboda levererar vi varje år drygt 35 miljoner plantor till skogsägare i Sverige.

Etiketter:skogsbruk, skog, skogsplantor

Datum: 2014-08-04

 

Södra Skog

På uppdrag från Södras medlemmar sköter Södra Skog om skogen från plantering och skogsvård till slutavverkning. Virket från medlemsområdet motsvarar cirka 10 procent av den totala avverkningen i Sverige.

Etiketter:skogsbruk, skog, virke, skogsvård

Datum: 2014-07-01

 

Allvarliga viltbetesskador i Götaland

Den hittills största viltbetesinventeringen i Götaland är nu avslutad. Överlag är betestrycket mycket stort och skadorna, framförallt på tall, är allvarliga. Inventeringen omfattar drygt halva Götalands yta och 27 älgförvaltningsområden (ÄFO) har blivit inventerade.

Etiketter:vilt, skogsbruk, näringspolitik

Datum: 2014-06-13

 

Södramedlemmar avsätter skogsmark motsvarande 200 000 fotbollsplaner för naturvård

Södras certifierade medlemmar avsätter i snitt åtta procent av sin skogsmarksareal för naturvård vilket motsvarar drygt 200 000 fotbollsplaner. Det samlade värdet motsvarar upp emot 20 miljarder kronor.

Etiketter:skogsbruk, certifiering, hållbarhet, naturvård

Datum: 2014-05-23

 

Södra höjer timmerpriserna och stärker erbjudandet på slutavverkning

Efterfrågan på både barr- och lövtimmer är fortsatt god och väntas bestå under hösten. Södra stärker därför nu sitt timmererbjudande genom en prishöjning på både barr- och lövtimmer.

Etiketter:virke, virkespris, skogsbruk, avverkning, timmerpris

Datum: 2014-05-14

 

Demokratisk organisation

I Södra har varje medlem en röst, oavsett insatskapital och skogsfastig hetens storlek. Möjligheten att påverka individuellt är störst på lokal nivå. I andra sammanhang förs talan av valda representanter.

Etiketter:ekonomisk förening, demokrati, medlemskap, organisation, skogsbruk, skog, skogsbruksområde, styrelse, förtroendevald, förtroenderåd

Datum: 2014-04-16

 

En berättelse om trä - film om timrets förädling

Vill du lära dig mer om trädens egenskaper och om processen från skogsbruk till färdig produkt? Då ska du se denna film som SLU tagit fram och som flera parter i skogsbranschen, däribland Södras forskningsstiftelse, varit med och finansierat.

Etiketter:trävaror, skogsbruk, produktion, hållbarhet, utveckling

Datum: 2014-04-10

 

Skogen i fokus - en summering av world forests summit

Förra veckan hölls World Forests Summit i Stockholm, en konferens som Södra var huvudsponsor för. Evenemanget samlade ledande personer i skogsbranschen från hela världen för att diskutera de utmaningar och möjligheter som jordens skogar står inför och de åtgärder som behövs för att man ska kunna utnyttja skogarnas fulla potential på ett hållbart sätt.

Etiketter:skogsbruk, skogspolitik, näringspolitik

Datum: 2014-03-28

 

Södra gör storsatsning på hänsyn vid avverkningar

Nu förbereder Södra implementeringen av Skogsstyrelsens målbilder för miljöhänsyn med fokus på miljöhänsyn vid slutavverkningar. Målbilderna för miljöhänsyn är en summering av skogsvårdslagens krav och skogsägarnas frivilliga avsättningar.

Etiketter:målbilder, hållbarhet, skogsbruk, avverkning, hänsyn

Datum: 2014-03-03

 

Minskade markskador i Södras gröna bokslut från 2013

Nu är resultatet för Södras gröna bokslut från slutavverkningar och gallringar 2013 färdigt. Det finns flera positiva besked om att hänsynen blivit bättre vid slutavverkningar.

Etiketter:grönt bokslut, skogsbruk, hållbarhet

Datum: 2014-02-19

 

Södras resultatrapport för 2013

Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader blev 400 miljoner kronor, en ökning med 1 329 miljoner jämfört med föregående år.

Etiketter:resultatrapport, trävaruprodukter, skogsbruk, Södra Cell, Södra Timber, Södra Skog, Södra Interiör, Lars Idermark

Datum: 2014-02-13

 

Södras preliminära bedömningar av skadorna efter stormen Simone

Den skadade volymen på Södras medlemsmark bedöms till cirka en miljon skogskubikmeter. Skogsstyrelsen gör bedömningen att den totala stormfällda volymen för alla skogsägare i hela Götaland uppgår till 1,5-2 miljoner skogskubikmeter.

Etiketter:storm, stormen Simone, barkborre, skogsbruk

Datum: 2013-10-30

 

Utveckling av biobränsle

Tillsammans med leverantörer och kunder driver Södra Skogsenergi ett omfattande utvecklingsarbete.

Etiketter:biobränsle, grot, skogsbruk, forskning, utveckling, skogsenergi, huggbil

Datum: 2013-08-16

 

Naturvård och skogsproduktion i samklang

Södras forskning om miljö- och naturvård syftar till att ta hänsyn till båda dessa värden, samt att kombinera dem med en effektiv skogsproduktion. Bland annat studeras hur man ska kunna åstadkomma en mer kostnadseffektiv naturhänsyn.

Etiketter:naturvård, skogens vatten, skogsbruk, skogsskötsel, vilt, skogsproduktion, hållbarhet

Datum: 2013-08-16

 

Södraplantan

Södra satsar stort för att odla fram en relativt "kort och knubbig" planta som framförallt ska klara av snytbaggetrycket i södra Sverige. Plantan ska givetvis även vara vital med en välbalanserad näringsstatus, vilket gynnar etableringen i skogen.

Etiketter:Södraplantan, skogsbruk, utveckling, Cambiguard, snytbagge, plantor, plantskydd, plantering, PluggPlusEtt

Datum: 2013-08-16

 

Nya metoder för avverkning och logistik

Som en viktig del av företagets totala produktivitetsutveckling bedriver Södra forskning och utveckling för att förbättra avverkningssystem, virkesmätning, virkestillredning och virkeshantering.

Etiketter:skogsbruk, avverkning, logistik, utveckling

Datum: 2013-08-16

 

Gröna skogsbruksplaner

I Södras gröna skogsbruksplaner kombineras ekonomisk skogsproduktion och naturvård.

Etiketter:skogsbruk, skogsbruksplan, skog, teknik, utveckling, skogsproduktion

Datum: 2013-08-16

 

Klimatanpassningar

Det finns ett stort behov av att se över skogsskötseln med hänsyn till framtida klimat och odlingsrisker, som till exempel torka och insektsangrepp.

Etiketter:skogsbruk, forskning, klimat, skogsskötsel, skog

Datum: 2013-08-16

 

Skogsskötsel - utveckling av metoder och strategier

Strategiska skogsskötselfrågor och policyfrågor studeras inom ramen för SLU:s temaforskningsprogram "Future Forests". I programmet utvärderas bland annat svenska modellen för kombination av naturvård och skogsproduktion, kontinuitetsskogsbruk samt viltskadeproblematiken.

Etiketter:skogsbruk, forskning, utveckling, plantering, röjning, markberedning, teknik, kedjeröjsåg

Datum: 2013-08-16

 

Forskning om skogsbruk

Södras forskningsarbete inom skog och skogsenergi sker främst i samarbete med forskningsinstitut, högskolor och universitet. Målet med forskningen är bland annat att arbeta för en hög, hållbar och miljövänlig skogsproduktion, något vi alla är betjänta av. Många projekt handlar också om att utveckla träbaserade produkter.

Etiketter:skogsbruk, forskning, utveckling

Datum: 2013-08-16

 

Södras markskoningsgaranti

I Södras slutavverkningstjänst satsar vi nu ännu hårdare på förebyggande åtgärder för att skona marken. Det innebär först och främst att vi tillsammans med våra entreprenörer planerar avverkningarna bättre med hänsyn till bärighet och väderlek.

Etiketter:hållbarhet, skogsbruk, slutavverkning, markskoning, markskoningsgaranti

Datum: 2013-08-14

 

Naturmorgon i P1 sände inslag om skogens vatten

Lördagen den 6 juli sändes ett radiorogram om skogens vatten från Dick Stagmos skogsfastighet.

Etiketter:skogens vatten, skogsbruk, vattenslinga, Mats Blomberg, Svanån

Datum: 2013-07-12

 

Södra erbjuder unik skoglig utbildning

Till hösten erbjuder Södra ett 50-tal utbildningstillfällen för privata skogsägare enligt ett unikt koncept.

Etiketter:Södraskolan, skogsbruk, skoglig utbildning

Datum: 2013-07-08

 

Filmer från Södras monter på Elmia Wood

Elmia Wood är världens största skogsmässa med uppemot 50 000 besökare. Södra fanns på plats med en stor monter. Se filmklipp här.

Etiketter:Elmia Wood, skogsbruk, Lars Idermark, Christer Segerstéen

Datum: 2013-06-07

 

Aktivt skogsbruk ger bästa klimatnyttan

Södra har tillsammans med övriga skogsägarföreningar och LRF Skogsägarna tagit fram en agenda för skogen och klimatet. Till agendan finns även en handlingsplan för hur skogsägarrörelsen kan hjälpa och motivera skogsägare att göra klimatsmarta val.

Etiketter:skogsbruk, klimat, klimatnytta, hållbar utveckling, hållbarhet

Datum: 2013-05-22

 

Uttalande om familjeskogsbruket på Södras föreningsstämma

Igår vid Södras föreningsstämma antogs ett uttalande om familjeskogsbruket som en naturlig del av det hållbara samhället, där frihet under ansvar bör råda i stället för detaljregleringar.

Etiketter:skogsbruk, familjeskogsbruk, äganderätt, brukanderätt

Datum: 2013-05-16

 

Sälja virke till Södra

Virkespriser, apteringsinstruktioner och onlinetjänster för att leverera virke och följa upp dina leveranser hittar du på Södras webbplats för skogsägare - Skogsägarnätet.

Etiketter:virke, virkespris, skogsbruk, skog

Datum: 2013-03-23

 

Lönsamt med kortare omloppstid i granskog

Kortare omloppstid i grandominerade bestånd är lönsamt för både skogsägaren och för klimatet. Risken för skogsskador minskar och tillväxten i skogen kan höjas med det nya odlingsmaterial som finns att tillgå.

Etiketter:avverkning, granskog, skogsbruk, klimat

Datum: 2012-11-23

 

Hållbarhet

Inom Södra genomsyrar hållbarhetsaspekterna verksamheten och präglar det dagliga arbetet från frö till förnybara produkter.

Etiketter:miljö, hållbarhet, skogsbruk, certifiering, FSC, PEFC

Datum: 2012-11-01

 

Södra gör en nysatsning på Krafthandling Skog

Inför projektet Krafthandling Skogs sista år gör Södra en nysatsning. På regionala uppstartsträffar planeras nu de aktiviteter som ska genomföras under den kommande hösten och vintern, men framförallt under 2013.

Etiketter:Krafthandling Skog, skogsbruk, utbildning

Datum: 2012-08-30

 

Södra invigde vattenslinga vid Svanån

Ytterligare en demoslinga inom kampanjen Skogens vatten står nu klar. Södras ordförande Christer Segerstéen invigde i fredags skog- och vattenslingan Svanån, belägen strax norr om Hestra.

Etiketter:skogens vatten, skogsbruk, naturvård, Christer Segerstéen

Datum: 2012-08-21

 

Skogliga tjänster

Tillsammans med Södra får skogsägaren stöd att utveckla ett hållbart och lönsamt skogsbruk. Medlemmen beställer enkelt önskad tjänst från något av våra 19 lokala verksamhetsområden.

Etiketter:skördare, slutavverkning, skogsbruk, Södra, skog, skogsägare

Datum: 2012-07-23

 

Skogen inte bara en massa träd

"Skogen - inte bara en massa träd" är Södras egen barnbok och handlar både om skogen och skogsindustrin.

Etiketter:skogsbruk, barnbok

Datum: 2011-03-26

 

Filmer

Etiketter:filmer, Södra, skogsbruk

Datum: 2011-02-25

 

Södra renodlar verksamheten inom service- och avverkningstjänster

Södra renodlar verksamheten inom service- och avverkningstjänster mot totalentreprenad.

Etiketter:Södra Skog, skogsbruk, avverkning

Datum: 2011-02-01

 
Visar 1 till 43 av totalt 43 träffar


I våra kundnät och portaler finner du som är kund eller leverantör service och tjänster dygnet runt. 


För Byggträkunder:
>> Butikernas butik

För Södra Cells kunder:
>> PulpServices Online

För Interiörträkunder:
>> ÅF-butik

För Södra Skogs entreprenörer:
>> Produktionsportalen

För medlemmar i Södra:
>> Skogsägarnätet

Lediga jobb

Visa fler